ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Artikel 1 Definities

  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1.1.
  'Earnst': Earnst, de B.V. ingeschreven bij de kamer van koophandel nummer 24453936 te Rotterdam.
  1.2.
  'Opdrachtgever': de natuurlijke of rechtspersoon met wie Earnst een overeenkomst sluit. Hierna te noemen de “Klant”.
  1.3.
  'Opdrachtnemer': Earnst die met de Klant een overeenkomst sluit.
  1.4.
  'Schriftelijk': hieronder wordt mede verstaan per fax of e-mail.
  1.5.
  'Aflevering': het feitelijk ter beschikking stellen van de te leveren zaken aan de Klant.
 • Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

  2.1.
  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, aanbiedingen en overeenkomsten, waarbij Earnst als Opdrachtnemer optreedt en waar partijen overeengekomen zijn dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
  2.2.
  De toepasselijkheid van door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  2.3.
  Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Earnst en de Klant zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
  2.4.
  Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie beoordeeld te worden naar de doel en strekking van deze algemene voorwaarden.
  2.5.
  Afwijkingen van en aanvullingen op overeenkomsten zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
 • Artikel 3 Offertes en totstandkoming overeenkomst

  3.1.
  Een overeenkomst tussen Earnst en de Klant komt slechts tot stand, indien de Klant het aanbod, wat in de offerte omschreven is, schriftelijk aanvaard heeft. Onder schriftelijke aanvaarding valt ook een bevestiging die per e-mail aan Earnst is gestuurd.
  3.2.
  Alle aanbiedingen en offertes van Earnst zijn vrijblijvend, tenzij door Earnst anders is aangegeven. Een offerte en aanbieding is 30 dagen geldig.
  3.3.
  Alle door Earnst afgegeven voorcalculaties en begrotingen hebben slechts een indicatief karakter, tenzij Earnst schriftelijk anders kenbaar maakt.
  3.4.
  De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
  3.5.
  Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
  3.6.
  De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Earnst verstrekte gegevens waarop Earnst zijn offerte baseert.
  3.7.
  Earnst is gerechtigd een voorschot in rekening te brengen. Indien volledige betaling van het voorschot uitblijft is Earnst gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten.
 • Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

  4.1.
  Earnst zal bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed Opdrachtnemer in acht nemen.
  4.2.
  Earnst en de Klant erkennen dat een succesvol project mede afhankelijk is van een goede samenwerking. Derhalve dient de Klant zorg te dragen voor goed projectmanagement. Indien goed projectmanagement ontbreekt, dan kan dit Earnst niet aangerekend worden.
  4.3.
  De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Earnst aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Earnst worden verstrekt.
  4.4.
  Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Earnst zijn verstrekt, heeft Earnst het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de met de Klant overeengekomen tarieven, of bij gebreke daarvan de volgens de gebruikelijke tarieven, aan de Klant in rekening te brengen.
  4.5.
  Earnst heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • Artikel 5 Contractsduur; uitvoeringstermijn

  5.1.
  De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn.
  5.2.
  Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  5.3.
  Earnst zal pas in verzuim zijn, nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld na afloop van voorbedoelde termijn en haar daarbij een redelijke termijn voor nakoming is gesteld die onbenut is verstreken.
 • Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst

  6.1.
  Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
  6.2.
  Indien zich tussentijds wijzigingen dan wel nieuwe feiten mochten voordoen in eerder ter beschikking gestelde gegevens, informatie, wensen en/of eisen, zal Earnst te allen tijde gerechtigd zijn, in overleg met de Klant, de overeenkomst aan deze nieuwe omstandigheden aan te passen dan wel te ontbinden of te beëindigen.
  6.3.
  Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Earnst zal de Klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
  6.4.
  Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Earnst de Klant hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Earnst daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 • Artikel 7 Geheimhouding/ Concurrentiebeding

  7.1.
  Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
  7.2.
  Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  7.3.
  Earnst is gerechtigd de naam en het logo van de Klant of diens cliënten waaraan rechten op de Producten zijn verleend op de website en/of een referentielijst van Earnst te plaatsen en deze aan derden ter informatie beschikbaar te stellen.
  7.4.
  De Klant en zijn cliënten zullen gedurende en tot 24 (vierentwintig) maanden na het beëindigen of ontbinden van de overeenkomst geen directe dan wel indirecte zakelijke, arbeids- of andere gelijksoortige relaties aangaan met enig medewerker van Earnst, behoudens schriftelijke toestemming van Earnst. De Klant dient ervoor zorg te dragen dat zijn cliënten aan voornoemde verplichting zullen voldoen.
 • Artikel 8 Intellectuele eigendom

  8.1.
  Alle rechten van intellectueel eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan de Klant ter beschikking gestelde code, programmatuur, websites, databestanden blijven eigendom van Earnst. De Klant krijgt uitsluitend de gebruikersrechten voor die middels deze algemene voorwaarden aan de Klant zijn toegekend.
  8.2.
  Alle door Earnst verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, gegevensdragers enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Klant in het kader van de overeenkomst en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Earnst worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.
  8.3.
  Dit gebruikersrecht is niet overdraagbaar, niet exclusief en niet sublicenseerbaar.
  8.4.
  Indien de Klant een uitgebreider gebruikersrecht en/of eigendom wilt verkrijgen van de intellectuele eigendomsrechten, dan is een schriftelijke overeenkomst vereist.
  8.5.
  De intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten van een Product, dan wel een gedeelte daarvan, kunnen slechts middels schriftelijke akte overgedragen worden aan de Klant indien Earnst deze rechten heeft.
  8.6.
  Earnst behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden dan ter uitvoering van de overeenkomst te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
  8.7.
  Reverse engineering of decompilatie van de Producten door Opdrachtgever is verboden, tenzij expliciet rechtens toegelaten.
 • Artikel 9 Opzegging

  9.1.
  Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk dan wel op dezelfde wijze opzeggen als de wijze waarop de overeenkomst werd gesloten. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 1 maand in acht te nemen.
 • Artikel 10 Oplevering, Gebreken, Klachttermijn

  10.1.
  Earnst zal de Producten aan de Klant conform de door Earnst schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren.
  10.2.
  Indien de Producten in fasen en/of onderdelen worden afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.
  10.3.
  Earnst kan met de Klant een test-en acceptatieperiode afspreken.
  10.4.
  Indien gedurende de test- en acceptatieperiode blijkt dat de Producten Fouten, zoals omschreven in artikel 10.5. bevatten die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal de Klant Earnst uiterlijk op de laatste dag van de acceptatieperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd Testrapport over de Fouten informeren, in welk geval de nog resterende acceptatieperiode onderbroken wordt totdat het Product zodanig is aangepast dat de Fouten zijn verholpen.
  10.5.
  Onder Fout(en) wordt verstaan het niet voldoen aan de door Earnst schriftelijk vastgestelde functionele specificaties en, ingeval van het ontwikkelen van maatwerk Eanst Producten, aan de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen functionele specificaties. Van een Fout is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd. Opdrachtgever is gehouden van mogelijke Fouten onverwijld melding aan Earnst te maken.
  10.6.
  Ieder recht op herstel van Fouten vervalt indien de verstrekte Producten door Opdrachtgever in welke vorm of op welke wijze dan ook zijn gewijzigd.
  10.7.
  Herstel van Fouten zal plaatsvinden op een door Earnst aangewezen locatie. Earnst is gerechtigd om tijdelijke oplossingen, noodoplossingen, omwegen en/of overige probleembeperkende maatregelen te implementeren.
  10.8.
  Acceptatie van de Producten mag niet worden onthouden op andere gronden dan die, welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine Fouten die operationele of productieve ingebruikname van de Producten redelijkerwijs niet in de weg staan.
  10.9.
  In afwijking van het voorgaande zullen de Producten, indien Opdrachtgever daarvan voor het moment van acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, reeds gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.
  10.10.
  Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Klant binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Earnst. Indien van een gebrek en/of klacht later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
  10.11.
  Indien een klacht gegrond is, zal Earnst de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Klant zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Klant gemotiveerd aangetoond te worden. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Earnst slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14 (Aansprakelijkheid).
  10.12.
  Ook indien de Klant een klacht indient, dan blijft zijn verplichting tot betaling bestaan.
 • Artikel 11 Honorarium

  11.1.
  Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
  11.2.
  Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Earnst, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
  11.3.
  Bij opdrachten met een looptijd van meer dan twee maanden en/of met een factuurbedrag boven de €10.000 zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
  11.4.
  Earnst is gerechtigd om stijgingen in de kosten door te berekenen, ongeacht of een vast honorarium is overeengekomen. Een dergelijke verhoging van het honorarium kan slechts aan de Klant in rekening worden gebracht een maand na de datum van de schriftelijke kennisgeving van de verhoging aan de Klant.
  11.5.
  Indien de verhoging meer dan 30 % bedraagt, heeft de Klant het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
  11.6.
  Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs afgesproken is, zal de Klant Earnst desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties.
  11.7.
  De Klant aanvaardt dat werkzaamheden of prestaties het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden worden beinvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag) naar meerwerk voordoet, is nimmer voor de Klant een grond voor opzegging of ontbinding.
  11.8.
  Indien Earnst op verzoek van de Klant werkzaamheden zal verrichten die buiten de overeengekomen prestaties vallen, zullen deze worden uitgevoerd door gebruikelijke tarieven van Earnst. Earnst kan echter nimmer gedwongen worden tot dergelijke maatregelen.
  11.9.
  Eventueel meerwerk als gevolg van uitbreiding van de opdracht, alsmede eventuele extra kosten die gemaakt moeten worden in het kader van het project welke niet vermeld zijn in de offerte, zullen na onderling overleg te bevestigen schriftelijk of per email worden uitgevoerd door Earnst.
 • Artikel 12 Betaling

  12.1.
  Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar rekeningnummer 1486.94.349 t.n.v. Earnst te Rotterdam.
  12.2.
  Na het verstrijken van de factuurdatum is de Klant in verzuim; de Klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een wettelijke rente verschuldigd.
  12.3.
  In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Klant of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van de Klant wordt uitgesproken zullen de verplichtingen van de Klant onmiddellijk opeisbaar zijn.
  12.4.
  Het uitblijven van een betaling op grond van vermoede inhoudelijke onjuistheid van de factuur of van ondeugelijkheid van de gefactureerde prestaties geeft de Klant niet het recht zijn prestaties op te schorten.
 • Artikel 13 Incassokosten

  13.1.
  Indien de Klant de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is de Klant, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd.
  13.2.
  Indien de Klant niet of niet tijdig één van zijn verplichtingen nakomt, dan komen, naast de overeengekomen prijs en kosten, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen. In ieder geval is de Klant ingeval van tekortkoming verschuldigd:
  ⁃ 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste €2500 van de vordering (minimaal € 40,00);
  ⁃ 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende €2500 van de vordering;
  ⁃ 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende €5000 van de vordering;
  ⁃ 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende €15000 van de vordering, met een maximum van €6775.
 • Artikel 14 Aansprakelijkheid

  14.1.
  De totale aansprakelijkheid van leverancier wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met cliënt overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs. (excl. BTW)
  14.2.
  In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van leverancier voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, echter meer bedragen dan de voor de betreffende aanspraak van toepassing zijnde limieten onder de door Earnst afgesloten verzekering.
  14.3.
  De totale aansprakelijkheid van Earnst wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst zal met inachtneming beperkt blijven tot vergoeding van directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  a) De redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;
  b) de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade.
  14.4.
  De aansprakelijkheid van Earnst voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc is uitgesloten. Eveneens uitgesloten is de aansprakelijkheid van Earnst wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
  14.5.
  De uitsluiting en beperking van de aansprakelijkheid door Earnst komen te vervallen, indien sprake is van schade ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van Earnst.
  14.6.
  Earnst is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Earnst is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was of behoorde te zijn.
  14.7.
  De aansprakelijkheid van Earnst ontstaat slechts indien de Klant Earnst, onverwijld en deugdelijk, schriftelijk in gebreke stelt, daarbij stellende een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Earnst ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Earnst in staat is adequaat te reageren.
  14.8.
  Voorwaarde voor het ontstaan van schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Earnst meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering.
  14.9.
  De Klant vrijwaart Earnst van alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product, systeem dan wel dienst door de Klant aan een derde (af)geleverd en welk product, systeem dan wel dienst mede bestond uit hetgeen door Earnst is afgeleverd.
  14.10.
  Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Earnst zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

 • Artikel 15 Overmacht

  15.1.
  Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Earnst zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen:
  1) overmacht van toeleveranciers van de Klant
  2) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur dat door de Klant is voorgeschreven
  3) overheidsmaatregelen,
  4) elektriciteitsstoringen,
  5) storing van internet en computernetwerkfaciliteiten.
  15.2.
  Earnst heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Earnst haar verbintenis had moeten nakomen.
  15.3.
  Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Earnst opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Earnst niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
  15.4.
  Indien Earnst bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 • Artikel 16 Eigendomsvoorbehoud

  16.1.
  Alle aan de Klant geleverde zaken blijven eigendom van Earnst totdat alle bedragen die de Klant aan leverancier op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan Earnst zijn voldaan.
  16.2.
  Rechten, waaronder mede bepaald gebruikersrechten, worden aan de Klant verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de Klant alle uit de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigde vergoeding volledig betaald heeft.
  16.3.
  Earnst kan in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegeneerde zaken, producten of programmatuur, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot overdracht of afgifte totdat de Klant alle aan leverancier verschuldigde bedragen heeft voldaan.
 • Artikel 17 Geschillenbeslechting

  17.1.
  De rechter in het arrondissement van Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen Earnst en de Klant kennis te nemen. Earnst blijft echter bevoegd de Klant te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woonplaats van de Klant.
  17.2.
  Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 • Artikel 18 Toepasselijk recht

  18.1.
  Op elke overeenkomst tussen Earnst en de Klant is Nederlands recht van toepassing.
 • Artikel 19 Wijziging van de voorwaarden

  19.1.
  Earnst is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.
  19.2.
  Earnst zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Klant toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld treden wijzigingen jegens de Klant in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld.